NADZOR

Tim naše tvrtke koju čine stručnjaci u području strojarstva, te dugogodišnje iskustvo osiguravaju obavljanje stručnog nadzora pouzdanim i sigurnim u svim fazama. Obavljanjem poslova stručnog nadzora građenja smatra se obavljanje svih poslova kojima se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje.

 

Kod stručnog nadzora ovlašteni inženjer će izvršavati slijedeće aktivnosti:

– nadzirati građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom, Zakonom i posebnim propisima,

– utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom,

– odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine putem ovlaštene osobe,

– upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, a investitora o poduzetim mjerama,

– kontrolirati količine, tijek izvedbe i usklađenost stvarnog stanja sa izvedenim